Witamy w Webglimpse.net

Webglimpse oraz Glimpse to wyszukiwarki dla ¶rodowiska Unix. Glimpse mo¿e byæ wykorzystywane do indeksowania plików na dyskach lokalnych, natomiast Webglimpse do indeksowania i przeszukiwnia witryn www.

Wiêkszo¶æ tej witryny jest w jêzyku angielskim, jednak Webglimpse mo¿e byæ wykorzystywane do przeszukiwania dokumentów w dowolnym jêzyku - rónie¿ w jêzyku polskim. Do instalacji Webglimpse konieczna mo¿e siê okazaæ znajomo¶æ angielskiego, jednak u¿ytkownicy bêd± korzystaæ z formularzy w jêzyku polskim.

Webglimpse oraz Glimpse s± bezp³atne do u¿ytku niekomercyjnego i dla instytucji edukacyjnych. Pozostali u¿ytkownicy musz± zakupiæ licencjê lub zaoferowaæ w zamian za licencjê nieco w³asnej pracy. Potrzebujemy t³umaczy - 5 stron t³umaczenia dokumentaji na dowolny, nieuwzglêdniony do tej pory jêzyk warte jest licencji komercyjnej.

Webglimpse.net * Dokumentacja * Pobieranie * Demo online * Nowo¶ci * Zakup licencji