Webglimpse Logo WebGlimpse חיפוש ב
חפש בארכיב השלם: Ha'aretz headlines

מילה/אותיות לחיפוש

הבדל בין אותיות גדולות לקטנות (באנגלית)    התאמה חלקית      
מספר שגיאות כתיב המותר במציאת התאמה
אחזור קבצים ששונו ב- ימים אחרונים בלבד
הגבל את מספר הקצבים לאחזור למקסימום
הגבל את מספר ההתאמות לקובץ למקסימום
הגבל את מספר התווים המוצגים בתוצאות (עבור כל דף מתאים) למקסימום:

Glimpse and WebGlimpse, Copyright © 1996, University of Arizona